7. 3. 2017

Aktualizace seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Počátek nového kalendářního roku je jako vždy spojen s povinností dodavatelů aktualizovat svůj zápis v seznamu kvalifikovaných dodavatelů. S ohledem na novou zákonnou úpravu veřejných zakázek je však vhodné zvážit, zda by do seznamu neměli být zapsáni také obvyklí poddodavatelé. Příprava dokumentace prokazující základní a profesní způsobilost dodavatele pak zabere místo několika týdnů pouze několik málo okamžiků.

Aktualizaci zápisu v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je stejně jako v minulých letech nutno provést nejpozději do 31. března, a to prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj. Letos se však při této proceduře poprvé vychází z nového zákona o zadávání veřejných zakázek.

Aktuální formulář oznámení o absenci změn údajů zapsaných v seznamu kvalifikovaných dodavatelů je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj. K oznámení se povinně přikládají následující doklady:

(i)      čestné prohlášení (textace čestného prohlášení tvoří součást formuláře);

(ii)     potvrzení finančního úřadu o absenci daňových nedoplatků;

(iii)    potvrzení o absenci nedoplatků na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

U zahraničních dodavatelů se předkládají jak potvrzení českého finančního úřadu a České správy sociálního zabezpečení, tak také ekvivalentní dokumenty příslušných orgánů / institucí v zemi sídla dodavatele. Nejedná-li se o slovenská potvrzení, je nutno zahraniční potvrzení úředně přeložit do českého jazyka. V některých případech je zároveň nezbytné opatřit zahraniční potvrzení apostilou (např. u potvrzení z Německa nebo Švýcarska).

Prokazování způsobilosti poddodavatelů

V souvislosti se seznamem kvalifikovaných dodavatelů ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek je nezbytné poukázat také na nově zavedenou možnost zadavatelů požadovat prokázání základní a profesní způsobilosti nejen u dodavatelů, ale také u poddodavatelů. Již první případy ukazují, že zadavatelé této možnosti využívají a využívat budou. Zejména pro subjekty spolupracující dlouhodobě se zahraničními dodavateli (poddodavateli) je tudíž doporučeníhodné provést zápis těchto poddodavatelů do seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Příprava dokumentace prokazující základní a profesní způsobilost pak jen několik málo okamžiků.

Certifikace dodavatelů

Uchazeči o veřejné zakázky na stavební práce mají vedle toho také možnost nechat se zapsat do seznamu certifikovaných dodavatelů. Tento seznam představuje obdobu seznamu kvalifikovaných dodavatelů, s tím rozdílem, že:

(i)      není veden státem, ale soukromým subjektem;

(ii)     výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů lze prokázat nejen základní a profesní způsobilost, ale způsobilost v celém jejím rozsahu (za předpokladu, že příslušné údaje jsou v seznamu evidovány).

V současné době disponuje povolením správce systému certifikovaných dodavatelů pouze Svaz podnikatelů ve stavebnictví, a to právě pro oblast stavebnictví. Uchazeči o veřejné zakázky na stavební práce, kteří se opakovaně setkávají se stejnými požadavky na způsobilost, tak mají na výběr, zda budou svoji způsobilost prokazovat jednotlivými dokumenty, nebo případně jedním výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů.

Autor je advokátem v AK bnt attorneys-at-law.

David Fechtner