9. 12. 2013

Česko: korupce vážně ohrožuje rozvoj podnikání

Další zhoršení pozice České republiky v žebříčku hodnocení korupce ve veřejném sekto-ru, který každoročně vydává mezinárodní organizace Trasparency International (TI), vnímá Česko-německá obchodní a průmyslová komora (ČNOPK) s ohledem na své dlouhodobé snahy o rozvoj a podporu podnikání jako velké zklamání. Propad na 57. místo celosvětového „korupčního“ žebříčku TI však není pro ČNOPK žádným překva-pením. Podobná tendence je dlouhodobě patrná také z vlastních průzkumů komory.

Výsledky hodnocení TI poukazují obecně na problematickou situaci v oblasti vnímání korupce v zemích střední a východní Evropy. Z indexu TI i z pravidelných průzkumů německých hospodářských komor v regionu je však na druhou stranu patrné, že některé země, jako například Polsko, se v tomto ohledu stále zlepšují. Česká republika ovšem ne-vykazuje téměř žádné známky pokroku. „Od mnoha německých firem slyšíme, že kvůli možné korupci v České republice podléhá stále více stěžejních rozhodnutí schválení několika firemních grémií. Kolegové v jiných zemích ale mohou reagovat rychleji a pružněji na aktuální potřeby a vývoj trhu. Určitě není náhoda, že blahobyt a nekorupční prostředí spolu velmi úzce souvisejí,“ komentuje situaci výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. (ČNOPK je se zhruba 570 členy největší bilaterální zahraniční hospodářskou komorou v České republice.)

Korupce přináší zvýšení nákladů

Členové ČNOPK poukazují v souvislosti s vysokou mírou korupce v české veřejné správě na skutečnost, že kvůli zavádění protikorupčních opatření a směrnic, které v jiných zemích nejsou zapotřebí, vznikají zbytečné náklady, a ty ubírají České republice ve srovnání s dalšími zeměmi regionu na konkurenceschop­nosti. Na celostátní úrovni pak v důsledku boje proti korupci ve veřejném sektoru chybí peníze na potřebné reformy, investice do vzdělávání, školství či na sociální služby.

„Férovost a integrita nesmí být nevýhodou pro firmy, které jednají na základě těchto hodnot. Tyto zásady je naopak třeba institucionálně a právně zaštítit. Političtí představi-telé musí rozhodně zakročit proti korupci, aby získali zpět důvěru hospodářské sféry a občanů. Do boje proti korupci se ale musí zapojit i samotné firmy.“ dodává prezident ČNOPK Rudolf Fischer.

id22792-01.jpg

Negativní vnímání korupčního prostředí v České republice bylo společně se sílícími hlasy členských firem ČNOPK na změnu jedním z důvodů, proč je větší transparentnost, férovost a integrita jedním z hlavních témat ČNOPK. Logickým krokem tak bylo usta-novení Koalice pro transparentní podnikání, která je součástí Platformy pro transpa-rentní veřejné zakázky, jejímž cílem je podpora transparentnosti, integrity a férového jednání v české ekonomice. Koalici pro transparentní podnikání již podporují následující členské firmy ČNOPK: Bayer, Deloitte Advisory, Ernst&Young, Knorr Bremse Systémy pro užitková vozidla ČR, KPMG Česká republika, Makro Cash & Carry ČR, Siemens, Škoda Auto či Veletrhy Brno. Česká republika patří z hlediska transparentnosti veřejných zakázek, boje s korupcí, právní jistoty a veřejné správy k nejhůře hodnoceným zemím. To ukázal společný prů-zkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) a dalších 15 německých zahraničních hospodářských komor ve střední a východní Evropě. Přesto Česko zůstává i nadále atraktivním místem pro investice. Pohled na jednotlivé investiční faktory však ukazuje, že ho jiné země dohánějí.

Uvedená data odrážejí pohled investorů, kteří v hodnocených zemích již působí. Přitom je třeba vzít v potaz, že různé motivy pro investici v různých odvětvích a státech ovlivňují očekávání jednotlivých firem. Kdo např. zřídí v České republice strojírenský závod s očekáváním vysoké rentability, ten se bude řídit jinými měřítky než dopravce, který chce v Bulharsku vstoupit na nový trh. Výsled-ky průzkumu ze zemí s malým počtem účastníků nejsou reprezentativní. To platí především o údajích z Albánie a Kosova. Z těchto důvodů jsou výsledky v jednotlivých zemích srovnatelné jen do určité míry. Přesto ukazují důležité tendence a také v dlouhodobém časovém horizontu slouží jako ukazatel toho, jak se vyvíjí nálady uvnitř firem v různých zemích.

Foto: Šárka Ševčíková