22. 7. 2014

Ustavení Gremiální rady IPR

Odborníci z oblasti architektury, urbanismu, krajiny a památkové péče převzali jmenovací dekrety do Gremiální rady Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Nový nezávislý poradní orgán se bude vyjadřovat k záležitostem, které mohou zásadním způsobem ovlivnit obraz metropole. V Gremiální radě zasedne celkem třináct členů, v devíti případech jde o externí experty, přičemž radu doplní ředitel IPR Praha, ředitel Sekce plánování města IPR Praha, ředitel Sekce detailu města IPR Praha a ředitel Sekce strategií a politik IPR Praha. Jejich společným úkolem bude posuzovat stanoviska k významným projektům, projednávat odborné oponentury k rozhodnutím městských částí a veřejné správy hlavního města Prahy, podávat podněty k podpoře vhodných opatření k rozvoji obrazu města. Mezi respektovanými osobnostmi, které zasednou v radě, figurují například známý architekt Josef Pleskot, profesor architektury Martin Rajniš nebo historik umění Richard Biegel působící v Klubu Za starou Prahu. Nechybí ani osobnosti s dlouhodobými zkušenostmi ze zahraničí jako architekt Miroslav Šik, který dlouhodobě působí jako architekt a profesor v Curychu nebo Ivan Reimann, profesor architektury na technické univerzitě v Drážďanech. Externí odborníky jmenoval Tomáš Ctibor, pověřený řízením IPR Praha, s přihlédnutím k nominacím výzkumných organizací, vysokých škol, profesních a odborných organizací. Gremiální rada na svém prvním ustavujícím zasedání zvolila předsedou architekta Martina Rajniše, místopředsedy kunsthistorika Richarda Biegla a Tomáše Ctibora.