3. 11. 2015

Vychází nové číslo časopisu Era 21 – 5/2015

O železnodrahách a jich nevyhnutelné potřebnosti v Evropě Jan Evangelista Purkyně

Hodlajíce psáti o všeobecných následcích a o důležitosti železnodrah, náleží především na pravé stanoviště se postaviti, a předběžně v mysli sobě představiti, že již skutečně přítomen jest ten stav, v němž značnější místa evropského obchodu jimi spojena budou. Nejde tu o vzdálenost anebo blízkost této doby, ale o to, zdali z takových ve světě proměn výhody takové vzniknou, aby se zdálo potřebné k založení jich se přičiniti. Já tvrdím, že ano! – Povaha nejbytečnější železnodrah jest: zkrácení prostoru pro obchod, zkrácení času, zvýšení síly v rozvážení tovarů, spolu se značným snížením výdatků za převoz. (…)

Přidržím se jenom následujících tří austředí, jenžto již při nejkratších železnodrahách patrné jsou, a u větších rostoucí by měrou se vyjevily. Jsouť zvláště: Předně: Proměna půd a rolí podle povahy železnodrah v ohledu na osady. Za druhé: Zvýšení a oživení činnosti ducha lidského, jenž by tím vůbec se zpravilo, a následujej z toho měšťanská zřízení. Za třetí: Vliv železnodrah na obecný život národův a státův, a povážení jich co základu hlavní doby vyvinutí se nejmocnějších duchovních pohybů našich časův.