17. 4. 2013

Vychází nové číslo časopisu ERA21 – 2/2013

Sou-těžit. Neboli usilovat společně o nejlepší možný výsledek, vytěžit ho spolu. Com-petition. Z latinského competere – společně spěchat k cíli. Com = dohromady, petere = usilovat, snažit se, hledat, směřovat. Compete = obstát. Competitionem může znamenat rivalitu, ale také porozumění, shodu, jednotu či kompetenci. Předpona „com“ se objevuje ve slově komparace, ale také ve slovech komunita a komunikace. Tento etymologický rozbor jasně ukazuje, oč by mělo jít v soutěži především.

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, inspirativní čtení vám přeje FILIP LANDA, odpovědný redaktor

Soutěž jako nástroj, nikoli cíl

Petr Lešek

Architektonické soutěže jsou chloubou i bolavým místem architektů. V rámci uměleckých oborů jsou nejpropracovanější, s řadou slavných příkladů. Sami architekti je ale málo propagují, výsledky občas relativizují, někdy zpochybňují dokonce i jejich vhodnost. Starší mají obavu, že vyhraje někdo nezkušený, a mladí, že soutěže straní zavedeným ateliérům. Skoro se zdá, že největším nepřítelem architektonických soutěží nejsou „hloupí či zkorumpovaní politici“, „omezení developeři“, „bezskrupulózní právníci“ ani „pohodlní úředníci“, ale architekti sami. O soutěžích a soutěžení se musí především mluvit. V rámci profese i s veřejností. Jenom otevřeností se odstraní předpojatost, osvětlí nejasnosti a předají zkušenosti s řešením problémů.

Architektonické soutěže nejsou žádná mantra ani živá voda. Je to ale nejtransparentnější a nejpropracovanější způsob, jak dospět ke kvalitnímu projektu, promyšlenému po všech stránkách včetně realizačních nákladů. Existují i další způsoby: přímé zadání, souběžné zadání, workshop… Z dlouhodobých evropských zkušeností ale vyplývá, že architektonická soutěž, s odpovědností ležící na porotě, je nejvýhodnější ve většině případů. Jiný způsob musí být proto obhájen.

Výhodou architektonických soutěží je široká škála jejich typů. Pravidla se navíc vyvíjejí, téměř v každé zemi jsou odlišnosti, mění se i technické možnosti. Namísto naříkání nad vadami a nespravedlností je proto potřeba stále udržovat zpětnou vazbu jak s výsledky soutěží u nás, tak se zkušenostmi ze zahraničí. A propagovat dobré příklady.

V loňském roce proběhlo nejvíce regulérních soutěží za dvacet let existence České komory architektů. Letos je tempo podobné. Tahounem jsou zejména malá města, v nichž je asi snazší si uvědomit, že výběr zpracovatele projektu podle kvality návrhu je nejvýhodnější.

Péče o zvyšování kvality soutěží i nadále leží na architektech samotných. Ostatně, iniciátorem většiny soutěží je konkrétní architekt. Toto číslo časopisu ERA21 vám bude k iniciaci soutěže nápomocno a ČKA budiž nejen garantem regulérnosti soutěží, ale i diskuzní platformou zadavatelů a architektů.