Obchodní podmínky a zpracování údajů

Smluvní podmínky:

Přihlašující osoba (objednatel) zasláním vyplněné přihlášky (e-mailem, vyplněním formuláře na internetových stránkách) akceptuje nabídku pořadatele (Stavební fórum a.s.) a závazně objednává zařazení účastníka na seminář. Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná.

Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu. Účastnický poplatek je nutno uhradit před začátkem semináře.

Objednatel souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel objednatelem zvolenou a sdílenou Stavební fórum a.s., a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivně užívá. Objednatel prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisù.

Storno poplatky:

Tato přihláška je závazná. Při stornování přihlášky jsme nuceni účtovat Vám storno poplatek ve výši 100% účastnického poplatku. Zastoupení účastníka je možné – svou účast můžete písemně převést na další osobu. Účastníci, kteří oprávněně uplatnili nárok na slevu, mohou účast převést na jinou osobu za stejných podmínek, pouze pokud tato osoba také doloží takový oprávněný nárok. Pořadatel semináře si vyhrazuje právo změny programu z naléhavých důvodů a právo nepřijmout přihlášku a vrátit účastnický poplatek v uhrazené výši v případě, že bude překročena kapacita jednacího sálu.

Pořadatel:

Stavební fórum a.s.
U Nikolajky 1085/15, 150 03 Praha 5, IČO: 28224451, DIČ CZ 28224451, bankovní spojení: ČSOB, název účtu: Stavební fórum a. s., číslo bankovního účtu: 282503545/0300

Zpracování osobních údajů:

ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“)

 

Správce: Stavební fórum a.s., IČO: 282 24 451, se sídlem U Nikolajky 1085/15, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 13824
Kontaktní osoba: Luboš Hyttich, hyttich@msgroup.cz
Účel zpracování: Osobní údaje budou zpracovány za účelem registrace na semináři (diskusním setkání) pořádaném Správcem (čl. 6 odst. 1. písm. b) GDPR). V případě, že subjekt osobních údajů udělil svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání marketingových a obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu („Souhlas pro marketing“), budou osobní údaje zpracovány i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1. písm. a) GDPR).
Předávání osobních údajů: Správce pro zasílání marketingových sdělení prostřednictvím e-mailu využívá službu „Mailchimp“ (mailchimp.com), která je provozována ze Spojených států amerických. Služba Mailchimp dodržuje zásady zpracování osobních údajů v souladu s právními předpisy Evropské unie týkajícími se ochrany osobních údajů, zejména v souladu s GDPR. Přístup k e-mailovým adresám uchovávaným Správcem ve službě Maichimp je chráněn heslem. V případě, že subjekt údajů udělil Souhlas pro marketing, budou osobní údaje předány do Spojených států amerických – službě Mailchimp, která bude příjemcem takových osobních údajů.
Doba zpracování: Osobní údaje budou uloženy po dobu nezbytnou pro splnění povinností subjektu údajů a povinností Správce souvisejících se seminářem pořádaným Správcem. V případě udělení Souhlasu pro marketing budou osobní údaje uloženy po dobu, po kterou bude Správce vykonávat svou obchodní činnost.
Práva subjektu údajů: Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje o subjektu údajů jsou zpracovávány, je oprávněn požadovat jejich opravu nebo výmaz, a je oprávněn vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR). Subjekt údajů je oprávněn Souhlas pro marketing kdykoliv odvolat.

 

Objednatel souhlasí se zveřejněním svého jména na webových stránkách akce.