Nejasnosti kolem povinného energetického auditu

Velkým firmám nad 250 zaměstnanců hrozí již za pár měsíců pokuta až do výše 5 milionů korun, a to pokud nesplní novou zákonnou povinnost pro oblast hospodaření s energií - od 5. prosince 2015 totiž musí zpracovávat energetické audity nebo certifikovat svůj management pro hospodaření energií podle norem ISO. Management stovek českých poboček zahraničních firem se ovšem mylně domnívá, že se jich tato povinnost netýká.

Podle Jakuba Kejvala z inspekční a certifikační společnosti Bureau Veritas u nás panují stran energetických auditů poměrně velké nejasnosti. Nejčastějším omylem je, že české pobočky do svého počtu zaměstnanců nepřičítají pracovníky mateřské společnosti. „Zejména české pobočky zahraničních podniků žijí v mylném přesvědčení, že se na ně energetické audity nevztahují, protože mají méně než 250 zaměstnanců. Ve skutečnosti však musí ze zákona připočítat také pracovníky své matky a toto kritérium pak lehce naplní. Při posuzování statutu velkého podniku je totiž nutné posoudit i vztah k propojeným podnikům v rámci EU. Při výpočtech záleží na výši vlastnického podílu. Toto se dotkne stovek českých poboček, které nejsou na novou povinnost vůbec připravené,“ říká Jakub Kejval.

Audit je zapotřebí i pro pronájmy

Ve firmách také často netuší, zda auditovat rovněž budovy sloužící k podnikání, které nejsou jejich majetkem, ale užívají je v pronájmu. Zákonná povinnost se nicméně týká všech užívaných budov neboli energetických hospodářství (dále jen EH) bez ohledu na vlastnictví. Podle Jakuba Kejvala se mohou v praxi objevit tři níže uvedené případy:

  • vlastník EH není malým nebo středním podnikatelem a pronajímá EH podnikateli, který je malý nebo střední, poté se povinnost vztahuje na vlastníka;
  • vlastník EH je malým nebo středním podnikatelem a nájemce jím není. Povinnost se v takovém případě vztahuje na uživatele – nájemce EH;
  • oba dva subjekty, vlastník i nájemce, nejsou malými nebo středními podnikateli a tudíž se povinnost vztahuje na oba dva a je pouze na dohodě mezi těmito stranami, jak tuto povinnost naplní.

„Pro případy, kdy si firma pronajímá pouze části budov, převládá právní názor, že se nejedná o energetické hospodářství, neboť EH je soubor technických zařízení a budov sloužících k nakládání s energií,“ dodává Jakub Kejval.

Do kdy musí české podniky povinnost splnit a co hrozí, když ji nesplní? Velké podniky jsou povinny zpracovat energetický audit či si certifikovat systém podle ISO 50001 do 5. prosince 2015. Pokud má firma energetický audit, který byl zpracován v období tří let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (1. 7. 2015), musí si nechat udělat nový energetický audit až k 30. 6. 2019. Jinak se právnická osoba dopustí správního deliktu a může jí být uložena pokuta až do výše 5 milionů korun. Pokuty vybírá a vymáhá Státní energetická inspekce.

Foto: Aaron McMahon

Hlavní partneři

Partneři