SPS k novele zákona o EIA

Poslanecké sněmovně byl předložen vládní návrh novely zákona 100/2001 Sb. (EIA zákon) ve znění, které je výsledkem řízení Evropské komise proti České republice pro porušování práva EU. Komise přitom stanovila závazné podmínky pro úpravy příslušné české legislativy s účinností od 1. ledna 2015 , a to pod hrozbou okamžitého zastavení financování projektů z fondů EU. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v těchto souvislostech varuje před dopady připravované novely na stavební sektor a výstavbu vůbec.

Pod tímto tlakem byly do novely začleněny některé nové postupy v oblasti správních řízení a v oblasti účasti veřejnosti v procesu projednávání záměrů (především staveb). Tyto podmínky jsou výrazně přísnější než v sousedních zemích (Německo, Rakousko). Podle odborníků tak tato novela bude paralyzovat přípravu a zahajování nových staveb, může způsobit i zastavení některých staveb, případně zamezení jejich předání do užívání. Fatálním důsledkem nové právní úpravy bude podle SPS omezení faktické možnosti čerpání prostředků z fondů EU, další dopady na ekonomiku státu, omezení investic, dopady na zaměstnanost, nárůst byrokracie.

Hlavní změny, které návrh novely přináší:

v oblasti správních řízení

 • do režimu posuzování vlivů jsou zahrnuty stavby, jejichž rozsah nedosahuje parametrů „rizikovosti“ záměru. Stanovení rozsahu je v působnosti členských států (neurčuje je Směrnice)
 • posuzování vlivů se opakuje vždy s každým dalším stupněm přípravy – územní rozhodnutí – stavební povolení – případná změna stavby před jejím dokončením- kolaudační souhlas
 • ruší se možnost spojení řízení o posuzování vlivů s postupy podle stavebního zákona
 • ke každému rozhodnutí je vydáváno správní rozhodnutí s možností odvolání a soudního přezkumu.

v oblasti účasti veřejnosti

 • veřejnost má možnost zasahovat do všech fází přípravy a realizace záměru
 • veřejnost se stává účastníkem správního řízení se všemi právy podávat odvolání a návrhy na soudní přezkum rozhodnutí
 • představitelé „veřejnosti“ nemusí prokazovat místní příslušnost, tedy dotčení konkrétních občanů konkrétním záměrem
 • svou účast veřejnost dokládá podpisovými listinami 200 občanů, jejichž podpisy nemusí ověřeny – skutečný zájem občanů je tedy neprůkazný
 • veřejnost může předkládat návrhy a požadavky v podstatě jakékoliv, a to i opakovaně ve stejné věci, není požadavek na jejich obornou úroveň
 • za zvyšování souvisejících nákladů veřejnost nenese žádnou odpovědnost
 • po vyčerpání správních postupů může veřejnost podávat návrhy soudních žalob; podání těchto žalob má odkladný účinek, do doby končeného rozhodnutí soudu nelze v přípravě (realizaci) stavby pokračovat. Nelze v této souvislosti odhlédnout od nepřiměřeně dlouhých lhůt pro rozhodování soudů.

Těmito úpravami zákona se otevírá další, širší prostor pro různá obstrukční jednání a pro prosazování zájmů různých lobbystických skupin. Vláda přitom přislíbila, že v průběhu roku 2015 (s účinností od 1.1.2016) předloží návrh nového zákona, který bude opět jednotlivé postupy povolovacího řízení zjednodušovat. S přihlédnutím k současnému stavu vynucené právní úpravy chce SP vyjádřit k tomuto sdělení vážné pochybnosti.

Foto: – patry-

Hlavní partneři

Naši partneři