22. 7. 2014

Praha má nové předpisy pro výstavbu

Rada hlavního města Prahy schválila na svém nedávném zasedání finální návrh znění Pražských stavebních předpisů (PSP), které nabudou účinnosti 1. října 2014. PSP nahradí doposud platnou vyhlášku o obecných technických požadavcích na výstavbu z roku 1999 a současně nahradí vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v souladu s ustanovením § 194 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb. Návrh Pražských stavebních předpisů (PSP) zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a je dílem skupiny pěti odborníků, jež vedl architekt a urbanista Pavel Hnilička. PSP s celým názvem „Nařízení Rady HMP, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze“jsou k dispozici na webových stránkách IPR. Oproti dosavadní vyhlášce se nově schválený předpis věnuje hlavně urbanistickým souvislostem výstavby. Zavádí především takové regulativy, které určují prostorové limity staveb ve vztahu k charakteru okolní zástavby. Nově optimalizuje například pravidla pro odstupy staveb od hranice pozemku, zavádí výškové limity a vrací se k tradičním instrumentům plánování města – uliční a stavební čáře. Předpis přináší také jasná pravidla pro vymezování veřejných prostranství a jejich kvalitativní standard. Podrobně se věnuje například uličním stromořadím nebo regulaci reklamy. Nezapomíná ani na dílčí parametry interiérů budov, ovšem umožňuje širší škálu architektonického řešení bytů a rodinných domů s ohledem na pluralitu životních stylů současné společnosti.