23. 2. 2015

Veřejné zakázky: pozor na „black-list“!

Zásadní povinností dodavatelů je uvádět v rámci kvalifikace pouze takové informace a doklady, které jsou pravdivé, resp. „odpovídají skutečnosti“ – a to nejen v žádostech o účast a v nabídkách, ale také v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD), pokud je dodavatelé pro účely prokázání kvalifikace používají. Nesplnění této povinnosti, má-li vliv na posouzení kvalifikace, má přitom pro dodavatele mnohem závažnější dopady než nesplnění jiných povinností, například uveřejňovací.

Vedle pokuty až do výše 20 mil. Kč (a v případě porušení povinnosti aktualizovat údaje v SKD až do výše 2 mil. Kč) ukládá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS ) zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let od nabytí právní moci rozhodnutí ÚOHS, přičemž takový dodavatel je následně zapsán do veřejně přístupného rejstříku dodavatelů se zákazem plnění veřejných zakázek (tzv. „black-list“). Zápis na tento seznam může mít pro dodavatele doslova likvidační důsledky.

Odpovědnost za všechny

Definice údajů, které neodpovídají skutečnosti, je přitom nejasná a velmi obtížně definovatelná. Aktuální případy z praxe ukazují, že za ně ÚOHS může považovat i nepřesné (ač fakticky pravdivé) údaje v referenčních osvědčeních, pokud jde o název referenční zakázky, popis realizovaného plnění, jeho finanční objem nebo období, v němž byla referenční zakázka realizována.

Dodavatel navíc může být stíhán i za chyby či nepozornost svých subdodavatelů nebo ostatních účastníků sdružení, neboť předložení nepravdivých dokladů o kvalifikaci je postaveno na objektivní odpovědnosti, kterou Úřad vykládá skutečně přísně.

ÚOHS: striktní výklad

Proto je velmi důležité věnovat pozornost nejen vlastním dokladům o kvalifikaci, ale aktivně prověřovat a předcházet předložení dokladů neodpovídajících skutečnosti zejména ze strany smluvních partnerů, ať už na pozici účastníků sdružení či subdodavatelů. Je třeba myslet i na odpovídající zajištění jejich závazků a předložit pravdivé doklady ve smlouvách o sdružení, resp. subdodavatelských smlouvách, spolu se zajištěním splnění tohoto závazku smluvními pokutami, náhradou vzniklé újmy apod.

Obezřetnost při výběru smluvních partnerů a předkládání dokladů o kvalifikaci, jakož i při formulaci subdodavatelských smluv či smluv o sdružení je skutečně důležitá, neboť prozatím není znám případ, že by ÚOHS při ukládání zákazu plnění veřejných zakázek připustil liberační důvody, které dodavatelé ve smyslu § 121 odst. 1 ZVZ namítají, tedy že by ÚOHS rozhodl, že dodavatel za správní delikt neodpovídá, neboť při prokazování kvalifikace vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možno požadovat, aby spáchání správního deliktu zabránil.

Autoři působí v advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners.